محاسبه دبی آب و دبی هوا در برج خنک کننده

محاسبه دبی آب و دبی هوا در برج خنک کننده

محاسبه دبی برج خنک کننده: 

دبی آب چیست؟

به طور کلی دبی آب در برج خنک کننده به مقدار حجم آب در گردش در برج خنک کننده در یک واحد زمان گفته می شود که به وسیله پمپ به جریان می افتد. برای هر برج خنک کننده هنگام طراحی برج یک مقدار دبی اسمی تعریف می شود. هنگام راه اندازی اگر بخواهیم برج از عملکرد خوبی برخوردار باشد باید دبی به دبی اسمی که هنگام طراحی تعیین شده نزدیک باشد.

محاسبه دبي آب :

براي بدست آوردن دبي آب از روي ظرفيت برج از رابطه ي زير استفاده مي کنيم: در نهايت ميزان دبي آب بر حسب گالن بر دقيقه به شکل زير در مي آيد: بصورت عددي مي توان براي برج هاي با ظرفيت 40 تن تا 700 تن دبي آب را در دماي Range=10 محاسبه کرد:

جدول 1 : تعیین دبی از تناژ برج

محاسبه دبی هوا:

با محاسبه ی میزان دبی آب، از دو راه می توان دبی هوا را بدست آورد. راه اول : استفاده از رابطه ی زیر می باشد که با قرار دادن دبی جرمی آب و آنتالپی ورود و خروج و دمای آب ورود و خروج، دبی جرمی هوا نیز مشخص می گردد. راه دوم:  بدست آوردن دبی هوا بر اساس نسبت های متداول است. طبق استاندارد های رایج مقدارهوای مورد نیاز برای خنک کردن آب گرم ورودی به داخل برج از رابطه زیر بدست می آید: که به طور معمول این مقدار را 90 CFM  به ازای هر گالن بر دقیقه در نظر می گیرند. در نتیجه با توجه به دبی آب بدست آمده از ظرفیت های 40 تا 700 تن برج، میزان هوای مورد نیاز را تعیین می کنیم.

جدول 2 : محاسبه دبی هوا از روی دبی آب

مفهوم واژگاه :
L / G نسبت دبی جرمی آب به هوا
L دبی جرمی آب(GPM)

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.