217219397

آب پخش کن

آب پخش کن برج خنک کننده

آب پخش کن برج خنک کننده

آب پخش کن در برج خنک کننده وظیفه توزیع یکنواخت سیال (آب) را بر روی سطوح تبخیر بر عهده دارد. آب پخش کن ها بر اساس نوع برج خنک کننده و نوع الکتروپمپ که سیال را جابجا می کنند انتخاب می شوند. در برج های خنک کننده استوانه ای از ...