قطره گیر

قطره گیر تیغه ای

قطره گیر تیغه ای

قطره گیر تیغه ای(TAP160) : این نوع قطره گیرها بیشتر در برج های خنک کننده بزرگ استفاده می شوند و در دمای بالا پایدار می مانند. نوع جنس این قطره گیرها از PVC یا P.P می باشد. MAXطول 600mm و MAXعرض 16CM و ارتفاع 33cm که با فاصله 3....

قطره گیر لانه زنبوری

قطره گیر لانه زنبوری

در هر برج خنک کننده یا cooling tower به علت فرآیند خنک کننده تبخیری; از دست دادن آب به محیط وجود دارد. که این عمل توسط یکی از قطعات داخلی برج خنک کننده به نام قطره گیر یا  Drift Eliminator انجام می شود که در بالای برج خنک کننده نصب ...