217219397

لوور

لوور برج خنک کننده

لوور برج خنک کننده

لوور برج خنک کننده پنجره هایی هستند که وظیفه انتقال ورود هوا به داخل برج را دارند لوور نامیده می شوند. لوورها ورودی سلولی جریان هوا به برج خنک کننده را بهبود می بخشند. آنها نه تنها عناصر ناخواسته (بعنوان مثال برگ ها) را عقب نگه میدارد. بلکه از پاشیدن ...