217219397

لوور

لوور برج خنک کننده

لوور برج خنک کننده

پنجره هایی که وظیفه انتقال ورود هوا به داخل برج را دارند لوور نامیده میشوند. لوورها ورودی سلولی جریان هوا به برج خنک کننده را بهبود می بخشند. آنها نه تنها عناصر ناخواسته ( بعنوان مثال برگ ها) را عقب نگه میدارد. بلکه از پاشیدن آب به بیرون دستگاه جلوگیری ...