217219397

فن

فن محوری برج خنک کننده

فن محوری برج خنک کننده

ساختار فن در برج خنک کننده ساختار این نوع فن محوری به گونه ای است که جریان هوا را در راستای محور یا شفت پروانه عبور می دهد. معمولا برای تخلیه هوای کثیف یا بخار یا فرآیندهای دیگر و تهویه هوای تازه و خنک کردن عمومی مردم، اتاق ها و ...