فن

فن محوری برج خنک کننده

فن محوری برج خنک کننده

ساختار فن در برج خنک کننده ساختار این نوع فن محوری به گونه ای است که جریان هوا را در راستای محور یا شفت پروانه عبور می دهد. معمولا برای تخلیه هوای کثیف یا بخار یا فرآیندهای دیگر و تهویه هوای تازه و خنک کردن عمومی مردم، اتاق ها و ...