برج خنک کننده بتنی

برج خنک کننده بتنی جریان مخالف

برج خنک کننده بتنی جریان مخالف

برج خنک کننده بتنی جریان مخالف سیال ورودی (Hot water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک گرم شده است توسط لوله های ورودی وارد نازل گردیده و بر روی سطوح تبخیر پاشیده می شود. جریان هوا توسط فن تحت تأثیر الکتروموتور ...

برج خنک کننده بتنی جریان متقاطع

برج خنک کننده بتنی جریان متقاطع

در برج خنک کننده بتنی جریان متقاطع سیال ورودی (Hot Water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک، گرم شده است. در قسمت بالای دستگاه داخل حوضچه هایی به نام تشت ریخته شده که این تشت ها دارای سوراخ هایی در کف ...