محصولات

برج خنک کننده گرد

برج خنک کننده گرد

در برج خنک کننده گرد طراحی برج شامل ورودی آب داغ در مجموعه زیرین که به صورت عمودی به چرخشی مکانیکی که در بالای رسانه پر کننده ( پکینگ) قرار دارد، صورت می‌گیرد. فشار آب ورودی باعث چرخش آب‌پاش می‌شود و لوله‌های بازوی خود را به برای پراکنده کردن ...

برج خنک کننده جریان متقاطع cross flow

برج خنک کننده جریان متقاطع cross flow

برج خنک کننده جریان متقاطع در برج خنک کننده جریان متقاطع یا کولینگ تاور  Cross Flow سیال ورودی (Hot Water) از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورها گرم شده است.  در این قسمت آب گرم، از بالای دستگاه داخل حوضچه هایی به نام تشت ریخته شده که این تشت‌ها ...

برج خنک کننده گالوانیزه جریان متقاطع

برج خنک کننده گالوانیزه جریان متقاطع

در برج خنک کننده گالوانیزه جریان متقاطع سیال ورودی (Hot Water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک، گرم شده است. در قسمت بالای دستگاه داخل حوضچه هایی به نام تشت ریخته شده که این تشت ها دارای سوراخ هایی در کف ...

برج خنک کننده بتنی جریان مخالف

برج خنک کننده بتنی جریان مخالف

برج خنک کننده بتنی جریان مخالف سیال ورودی (Hot water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک گرم شده است توسط لوله های ورودی وارد نازل گردیده و بر روی سطوح تبخیر پاشیده می شود. جریان هوا توسط فن تحت تأثیر الکتروموتور ...

برج خنک کننده بتنی جریان متقاطع

برج خنک کننده بتنی جریان متقاطع

در برج خنک کننده بتنی جریان متقاطع سیال ورودی (Hot Water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک، گرم شده است. در قسمت بالای دستگاه داخل حوضچه هایی به نام تشت ریخته شده که این تشت ها دارای سوراخ هایی در کف ...

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته خشک یک مبدل حرارتی است که از تماس مستقیم سیال داخل سیستم با محیط اطراف جلوگیری می کند.اساس عملکرد این نوع Cooling Tower به گونه ای است که سیال گرم شده از فرآیند کندانسورهای چیلرهای جذبی یا چیلرهای تراکمی آب خنک یا مبدل های ...

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف Counter Flow

برج خنک کننده فایبر گلاس مکعبی جریان مخالف Counter Flow

در برج خنک کننده فایبر گلاس جریان مخالف (Counter Flow) سیال ورودی (Hot water) که از طریق مبدل های صنعتی یا کندانسورهای چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی آب خنک گرم شده است توسط لوله های ورودی وارد نازل گردیده و بر روی سطوح تبخیر پاشیده می شود. جریان هوا توسط ...