217219397

اصطلاحات برج خنک کننده

اصطلاحات برج خنک کننده

اصطلاحات مورد نیاز در برج خنک کننده به شرح ذیل می باشند:

دامنه خنک کنندگی (Range):

کاهش درجه حرارت آب در عبور از برج (اختلاف بین دمای ورودی و خروجی آب) را دامنه خنک کنندگی می نامند.
ظرفیت یک برج خنک کننده را می توان با اندازه گیری دبی آب برج و دامنه خنک کنندگی از معادله زیر بدست آورد.
( °K ) دامنه خنک کنندگی ×(Kj/kg°k )19/4 ×(L/s ) دبی آب = (kw ) بار برج

تقرب (Approach):

اختلاف بین دمای آب خروجی از برج و دمای مرطوب هوای ورودی به برج را تقرب (Approach) می نامند.

از نظر تئوریک پایین ترین دمای قابل حصول برای آب در برج، دمای مرطوب هوای ورودی است، که در این حالت راندمان برج ۱۰۰% می شود. با توجه به اینکه عملاً راندمان ۱۰۰% امکان پذیر نمی باشد و برای رسیدن به دمای مرطوب محیط می بایست از برج خنک کن خیلی بزرگتر استفاده نمود. و اینکار توجیه اقتصادی ندارد، معمولاً دمای خروجی از برج ۴ الی ۵ درجه سانتیگراد بیشتر از دمای هوای ورودی به برج در نظر گرفته می شود.

دبی (water flow rate):

یکی از دیگر اصطلاحات برج خنک کننده دبی است. میزان آب در گردش در واحد زمان را دبی می نامند.

برای محاسبه این رقم باید حاصل ضرب سطح مقطع در سرعت آب را به دست آورد.

واحد اندازه گیری دبی آب، مترمکعب بر ثانیه است. 

مقالات مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.