217219397

برج خنک کننده مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته

برج خنک کننده مکعبی مدار بسته خشک یک مبدل حرارتی است که از تماس مستقیم سیال داخل سیستم با محیط اطراف جلوگیری می کند.اساس عملکرد این نوع Cooling Tower به گونه ای است که سیال گرم شده از فرآیند کندانسورهای چیلرهای جذبی یا چیلرهای تراکمی آب خنک یا مبدل های ...