217219397

نازل ها

انواع نازل های مورد استفاده در برج های خنک کننده

انواع نازل های مورد استفاده در برج های خنک کننده

نازل در برج خنک کننده این نازل در بین سازندگان آن در ایران به نام نازل پروانه ای معروف می باشد. توزیع یکنواخت آب بر روی تمام قسمت های پکینگ می نماید. این نازل از طرح های شرکت Ecojet معروف به نوع ECO می باشد و جهت رسیدن به اهداف ...