217219397 محسن انصاری, نویسنده در برج خنک کننده - صفحه 8 از 8